Hållbarhet

Teknologi och digitalisering för en mer hållbar värld

Vårt arbete

Hållbarhet på Intility-plattformen

Ett hållbart tankesätt är inte ett alternativt sätt att tänka, utan snarare en förutsättning för en hälsosam och ansvarsfull verksamhet under de kommande årtiondena. FN:s hållbarhetsmål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna före 2030.

Teknikens utveckling är en avgörande faktor för att skapa ett mer hållbart samhälle. Alla FN:s hållbarhetsmål kan kopplas till en framgångsrik digitalisering, både på makro- och mikronivå. Därför har Intility som teknikföretag en nyckelroll i att bidra till en mer hållbar utveckling.

För Intility handlar hållbarhet om hur vår verksamhet påverkar och skapar värde när det gäller klimat, sociala förhållanden och ekonomi.

Öppenhetslagen

Intilitys redegörelse för aktsamhetsbedömningar

Intility omfattas av öppenhetslagen och är därför skyldig att genomföra aktsamhetsbedömningar i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag enligt öppenhetslagen §4, samt att offentliggöra en redogörelse för aktsamhetsbedömningarna enligt §5.

Syftet med lagen är att främja företags respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med produktion av varor och leverans av tjänster, samt att säkerställa allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar och förebygger negativ påverkan av grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor enligt §1.

Sammanfattningsvis krävs det att större företag aktivt arbetar för att skydda och bedöma risker relaterade till bland annat mänskliga rättigheter och arbetsvillkor inom den egna verksamheten, leverantörskedjan och hos affärspartners.

Interna mål

Övergripande hållbarhetsmål för Intility

Digitalisering

Hållbarhet och teknologi

Genom teknik och digitalisering ökar företag inte bara sin produktivitet och konkurrenskraft; de får också bättre förutsättningar för att bli hållbara. Att stödja kunder i deras digitaliseringsinitiativ är Intilitys största bidrag till hållbarhet, vad gäller ekonomi, sociala förhållanden, klimat och miljö. Här ser vi de största effekterna och här finns den största potentialen. Detta uppstår både direkt, genom utvecklingen av företaget, och indirekt, genom den påverkan vi som företag har på våra kunder.

På Intility arbetar vi för att öka tillgången till informations- och kommunikationsteknologi. Vårt mål är att bidra till teknisk utveckling som gagnar samhället och vi anser att alla företag kan dra nytta av kraften i teknologin. Därför utvecklar vi en inkluderande och standardiserad plattform som är likadan för alla företag på Intility.

Varje företag, oavsett storlek och bransch, får tillgång till en komplett IT-plattform som tidigare bara har varit tillgänglig för världens största företag. Det betyder att alla företag på plattformen drar nytta av utvecklingen och innovationen som sker, antingen hos oss eller bland aktörerna i Intilitys partner-ekosystem.

Rapportering

Så blir vi bättre på hållbarhet

På Intility betraktar vi arbetet med hållbarhet som en kontinuerlig process. Det är något vi aldrig kommer att bli klara med och något vi alltid kommer att arbeta med för att bli bättre.

För att arbeta helhetsorienterat och strukturerat med hållbarhet har vi valt att följa och rapportera enligt FN:s hållbarhetsmål och principerna för UN Global Compact. Dessa ramverk hjälper oss att strukturera och prioritera arbetet och rapporteringen är en viktig del i att bedöma vilka effekter arbetet har.

Intility är också en certifierad miljövänlig arbetsplats och har arbetat målinriktat med vår egen klimatpåverkan sedan 2013.

UN Sustainability

FN:s hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål konkretiserar vad världen måste uppnå i arbetet för att skapa ett bättre samhälle. Målen är komplexa och omfattar ett brett spektrum. Alla 17 mål är viktiga, men Intility kommer att prioritera de mål som är mest relevanta för vår affärsmodell, bransch och intressenternas förväntningar.

#4: GOD UTBILDNING
#8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
#9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR
#12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
#13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
#17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Samarbete

För att lyckas måste vi arbeta tillsammans

Hållbarhet och FN:s mål berör hela världen och vi kan alla bidra till att uppnå dem. För att lyckas som företag och i vårt arbete med hållbarhetsmålen måste vi samarbeta väl ‒ både internt och externt.

Kunder, partners, leverantörer och näringsliv är våra viktigaste samarbetspartners. Samarbetet med FN:s Global Compact blir viktigt framöver och vi kommer att rapportera till dem om våra valda mål och följa upp dem i dialog med intressenter och samhället runt oss.

Intility kommer att leda viktiga åtgärder inom hållbarhet och anser att möjligheterna till ökad innovation och implementering ökar när vi samarbetar med andra företag och nätverk. Vårt tillvägagångssätt är att hållbarhet är en kontinuerlig process; vi kan aldrig bli klara, bara bli bättre.